Mateřská škola Nádražní 7, Šternberk, příspěvková organizace

Koronavirus – informace

Nové informace a mimořádná opatření od 18.9.2020 viz. níže v odkaze

https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Laboratoře budou informovat pacienta o pozitivním výsledku testu na covid-19 elektronicky

S účinností od 17. září budou všechny laboratoře zajišťující vyšetření vzorků za pomoci RT-PCR testu na přítomnost nového koronaviru SARS-CoV-2 informovat pacienta o pozitivním výsledku prostřednictvím textové zprávy nebo elektronickou poštou (e-mail). Ukládá jim to nové mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví. Doposud bylo možné takto sdělovat pouze negativní výsledek.

Mimořádné opatření ministerstva stanovuje povinnost sdělit výsledek testu bezodkladně, nejpozději do 48 hodin od přijetí vzorku k vyšetření. „Elektronická cesta sdělování pozitivního výsledku urychlí předání informace mezi laboratoří a pacientem. Pacient díky tomu bude rychleji vědět, jak na tom je, a bude moci přizpůsobit své chování nutným pravidlům, aby nenakazil svou rodinu, blízké či kolegy v práci. Zpráva s výsledkem bude obsahovat také potřebné instrukce,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Pokud bude pacient informován o tom, že vyšetřením byla prokázána přítomnost koronaviru nebo že je výsledek vyšetření nejasný, bude mu současně zasláno doporučení kontaktovat svého praktického lékaře a informace o tom, jak má dále postupovat, aby předešel dalšímu šíření onemocnění. V případě pozitivního výsledku obdrží pacient informaci, že má dodržovat izolaci.

Co je to domácí izolace?

Domácí izolace nebo samoizolace znamená zůstat doma nebo v určeném prostoru v jedné vyhrazené, přiměřeně větrané místnosti a pokud možno s použitím samostatné toalety. Toto opatření může být doporučeno lidem s projevy příznaků onemocnění nebo po určitou dobu.

V domácí izolaci dodržujte následující pravidla:

 • Omezte jakékoli návštěvy.
 • Doma by měli zůstat pouze členové domácnosti, kteří pečují o osobu s podezřením nebo onemocněním covid-19.
 • Separujte se od ostatních lidí v domácnosti.
 • Chcete-li chránit ostatní, používejte obličejové roušky, pokud jste s nimi ve stejné místnosti.
 • Izolujte se v dobře větrané místnosti s možností otevření okna.
 • Pokud nemáte k dispozici samostatnou toaletu, měl by izolovaný člověk po každém použití toaletu důkladně vyčistit.
 • Používejte své vlastní ručníky, kuchyňské náčiní, sklenice, na pití, ložní prádlo nebo jiné domácí potřeby běžně sdílené v domácnosti.
 • Buďte sociálně aktivní, požádejte přátele, sousedy nebo sociální pracovníky o pomoc při provádění nezbytných pochůzek, např. nakupování potravin a léků.
 • Vyvarujte se přímého kontaktu při komunikaci s lidmi, například nechejte si doručit nákup potravin za dveře.
 • Umyjte si ruce před a po jakékoli interakci s ostatními.
 • Postupujte podle pokynů svého poskytovatele zdravotní péče (lékaře) a zavolejte mu, pokud se váš zdravotní stav zhorší.

Co je to karanténa?

Karanténa znamená omezení pohybu lidí, kteří byli potenciálně vystaveni covid-19, ale kteří jsou v současné době zdraví a nevykazují příznaky onemocnění. Karanténa je povinná a většinou probíhá doma.

V karanténě dodržujte následující pravidla:

 • Zůstaňte doma (tj. nechoďte do práce, do školy nebo na veřejná místa).
 • Sledujte výskyt příznaků covid-19 – zejména vysokou horečku, kašel nebo potíže s dýcháním. Pokud se objeví tyto příznaky, obraťte se na svého praktického lékaře o radu.
 • Pokud se u vás objeví kašel horečka a dýchací obtíže, používejte obličejové roušky, které chrání osoby kolem vás před nakažením.
 • Pokud je to možné, domluvte se se svým zaměstnavatelem na práci z domova.
 • Vyčistěte a vydezinfikujte váš domov, zejména často využívané povrchy a toalety.
 • Buďte sociálně aktivní, požádejte přátele, sousedy nebo sociální pracovníky o pomoc při provádění nezbytných pochůzek, např. nakupování potravin a léků.
 • Buďte v kontaktu s rodinou a přáteli prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo sociálních médií.
 • Získávejte informace o onemocnění covid-19 z důvěryhodných zdrojů.
 • Udržujte se fyzicky aktivní, abyste si zajistili dobrý fyzický a duševní stav.

Všechny tyto pokyny mohou být pacientovi předány i například odkazem na webovou stránku, která tyto informace obsahuje.


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 – určeno pro školy
a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče). Schválené epidemiologickou pracovní skupinou MZ (PS EPID) dne 11.9.2020

Pro dětský věk je charakteristický zvýšený výskyt respiračních (případně střevních) onemocnění
s teplotami, zejména na podzim, během mírných zim a na jaře. Jde o tak významnou epidemiologickou odlišnost ve srovnání s dorostovým a dospělým věkem, že pro děti (do cca 15 let) nelze používat doporučené postupy během pandemie onemocnění COVID-19 určené pro dospělé pacienty. Současně je třeba zdůraznit, že děti významně častěji prodělají nákazu COVID bezpříznakově, přičemž míra rizika nákazy dalších osob je nižší než od dospělého[1].

 1. Postup praktického lékaře pro děti a dorost (PLDD)
 2. Onemocnění s teplotou primárně hodnotí jako respirační (střevní) infekt (onemocnění) bez určení původce a léčí dle příznaků.
 3. Maximálně využívá možnosti distanční péče – telefon, email, E-recept.
 4. Výtěr ke zjištění původce COVID-19 lékař indikuje (doporučí), pouze pokud je k tomu důvod (průběh nemoci, kontakty, rizikové děti).
 5. Pokud není vyšetření z pohledu PLDD indikováno (podle platných odborných doporučení)
  a přesto je osobou či institucí vyžadováno, je takové vyšetření zpoplatněno.
 6. Nemocnému dítěti doporučí lékař domácí léčení minimálně 10 dní.
 7. Pokud lékař zjistí vyšetřením pozitivitu SARS-CoV-2 (PCR) nařizuje pacientovi izolaci a dále se postupuje podle již vydaných doporučení.
 8. Výskyt infektu u dětí ve škole
 9. V případě chronického respiračního onemocnění dítěte (astma, chronická rýma, alergické onemocnění) si škola vyžádá od rodičů Čestné prohlášení, ke kterému rodič může, na základě svého rozhodnutí, přiložit kopii zprávy z odborné poradny, kam děti s tímto onemocněním docházejí.
 10. Kvalifikovanou informaci o začátku nemoci a ústupu symptomů (kašle) může podat jen rodič.

Lékař nepotvrzuje bezinfekčnost před návratem do školy, nepřítomnost dítěte ve škole omlouvá jen rodič.

Vstupní filtr ve škole a školském zařízení

 1. Rodiče jsou povinni denně před odchodem dítěte do školy ověřit, zda dítě nemá známky akutního onemocnění.
 2. Při vstupu do školy, ev. před začátkem vyučování pedagogický pracovník (či jiná pověřená osoba) může namátkově ověřit, zda dítě nemá projevy onemocnění (např. měření teploty bezkontaktním teploměrem na čele či tváři).
 3. Dítě s projevy akutního respiračního, střevního či jiného infekčního onemocnění nemá
  být zařazeno do kolektivu a nesmí se účastnit prezenční výuky – zodpovídají rodiče.
 4. Pokud jsou při vstupním filtru u dítěte zjištěny projevy akutního infekčního onemocnění,
  pak dítě nevstupuje do budovy školy nebo je zajištěna jeho izolace od ostatních dětí
  a zaměstnanců školy v samostatné místnosti nebo prostoru k tomu vyhrazeném. Dítě je bezodkladně předáno zákonným zástupcům (pokud zákonný zástupce dítě do školy doprovází, provede se předání ihned).

Zjištění příznaků onemocnění v době pobytu dítěte ve škole

 1. Pokud se akutní infekční onemocnění u dítěte projeví během pobytu ve škole (vzestup teploty, kašel, rýma, bolesti hlavy, nápadná únava, schvácenost, či jiná akutní změna zdravotního stavu) zajistí škola izolaci dítěte od ostatních zdravých dětí a zaměstnanců školy, a informuje neprodleně zákonného zástupce.
 2. Zákonný zástupce (nebo jím pověřená zletilá osoba) převezme dítě ve škole bez zbytečného odkladu.
 3. Doma zahájí rodiče (zákonný zástupce) symptomatickou léčbu (dle příznaků) dítěte spočívající v dostatečném přísunu tekutin, v léčbě horečky antipyretiky (léky snižující teplotu), dostatečná hygiena nosu, a další dle potřeby. Telefonicky informuje lékaře a domluví se na dalším postupu.
 4. V nejasných případech zákonný zástupce kontaktuje registrujícího lékaře (telefonicky, emailem), konzultuje s ním stav dítěte a případně domluví termín klinického vyšetření dítěte v ordinaci.

Izolace dítěte ve škole, školském zařízení

 1. Pro izolaci dětí s příznaky akutního respiračního onemocnění je nutné zajistit dostatečně prostornou místnost, dobře větratelnou, která není využívána k jiným účelům.
 2. Dítěti je třeba zajistit dostatek tekutin, v případě potřeby ošetření teploty.
 3. Po celou dobu izolace dítěte je zajištěn dozor zletilé osoby.
 4. Při současné izolaci více dětí je nutné zajistit sociální distanci alespoň 2 m mezi dětmi.
 5. O izolaci se doporučuje provést zápis – doba začátku a konce izolace, způsob ošetření teploty, a případné významné okolnosti, jako například výše naměřené teploty, kašel, aj.
 6. Izolované děti i dozorující osoba mají po celou dobu nasazenu roušku nebo respirátor
  bez vdechového či výdechového ventilu.
 7. Děti v izolaci mají vyhrazenu 1 toaletu v blízkosti izolační místnosti (ideálně k ní přiléhá), k dispozici je desinfekce rukou.
 8. Po skončení izolace dítěte ve škole je nezbytné provést řádné vyvětrání místnosti, nejlépe přirozenou cestou oknem a dezinfekci ploch a prostorů dezinfekčním přípravkem s virucidním účinkem.

            Projevy akutního infekčního onemocnění

 1. teplota
  1. měříme vždy bezkontaktně, výrobce zpravidla doporučuje na čele
  2. při hodnocení vždy nutno uvážit odchylku měření
  3. výsledná naměřená hodnota je průměrem nejméně 2 měření
 2. kašel
  1. je přirozený reflex k ochraně a očistě dýchacích cest
  2. může provázet chronická onemocnění, při nichž většinou není hojný, ani záchvatovitý
  3. jako projev akutního infekčního onemocnění hodnotíme zejména situaci, když dítě zřejmě a často vykašlává nebo je naopak drážděno k častému suchému kašli
 3. rýma
  1. je častým projevem onemocnění chronických onemocnění (serózní-„vodová“)
  2. jako projev akutního infekčního onemocnění hodnotíme, pokud je hojná sekrece z nosu vyžadující výrazně častější nosní hygienu nebo pokud se změní hlas dítěte (tzv. huhňání)
 4. chrapot
 5. bolesti v krku
 6. bolesti hlavy
 7. kožní výsev
 8. zvracení
 9. průjem
 10. bolesti břicha
 11. bolest svalů a kloubů
 12. schvácenost

Další postup po izolaci dítěte z dětského kolektivu (péče o dítě v domácím prostředí)  

 1. Mírnou serózní rýmu (dítě se 2x vysmrká) či jedno zakašlání nepovažujeme z odborného hlediska za důvod k vyřazení z kolektivu. Jednoznačným důvodem je teplota více než 37,5 st.C i bez dalších projevů onemocnění.
 2. Dítě je izolováno v domácím prostředí nejméně po dobu 10 dní od prvních příznaků onemocnění[2].
 3. Rodiče by měli zajistit, aby pacient omezil sociální kontakty v rodině na nezbytné minimum, u menších dětí je nezbytné zachovat sociální kontakt s pečující osobou.
 4. Léčba je symptomatická (dle příznaků) – klidový režim, dostatek tekutin, čištění nosu a zvýšená nosní hygiena, podle potřeby léky na snížení teploty, podporující vykašlávání, případně při dráždivém kašli na tlumení kašle.
 5. Na vyšetření v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost se doporučuje předem objednat, či stav nejprve telefonicky konzultovat s lékařem.
 6. Většina dětských infektů nevyžaduje vyšetření lékařem, proto se doporučuje návštěva registrujícího PLDD jen v případě komplikovaného či jinak nezvyklého průběhu.
 7. Kontrolní vyšetření po zhojení infektu se obecně nedoporučuje, pokud lékař kontrolu výslovně nedoporučil a pokud se dítě jeví zdravé.
 8. Návrat do kolektivu je možný nejdříve za 10 dní od prvních příznaků onemocnění. 

Výskyt onemocnění COVID-19 u dítěte a protiepidemická opatření v rodině

 1. U dětí probíhá onemocnění COVID-19 zpravidla mírně nebo bezpříznakově.
 2. Všechny osoby ve společné domácnosti dítěte mají nařízenou karanténu a dodržují zvýšená hygienická opatření, včetně každodenního provádění dezinfekce ploch a předmětů (přípravek s virucidním účinkem) s kterými nemocné dítě bylo v kontaktu.
 3. K ukončení izolace dítěte je nutné uplynutí nejméně 10 dnů od prvních projevů nemoci a nejméně 3 dny bez příznaků onemocnění (PCR test není nutný).
 4. Pokud je v době do 90 dní od ukončení izolace dítěte pro pozitivitu COVID-19 prokázáno onemocnění také u jiného člena společné domácnosti, dítěti se karanténa nenařizuje,
  pokud nejeví známky onemocnění.

Zdroje:

– Posfay-Barbe KM, et al., COVID-19 in Children and the Dynamics of Infection in Families, Pediatrics. May 26, 2020, https://doi.org/10.1542/peds.2020-1576

– Zimmermann P., COVID-19 in Children, Pregnancy and Neonates,  The Pediatric Infectious Disease Journal: June 2020, vol 39, issue 6, p 469-477, doi: 10.1097/INF.0000000000002700

Xing Y, Ni W, Wu Q, et al. Prolonged presence of SARS-CoV-2 in feces of pediatric patients during the convalescent phase. MedRxiv. 2020, https://doi.org/10.1101/2020.03.11.20033159

Russell M Viner, Oliver T Mytton, Chris Bonell, G.J. Melendez-Torres, Joseph L Ward, Lee Hudson, Claire Waddington, James Thomas, Simon Russell, Fiona van der Klis, Jasmina Panovska-Griffiths, Nicholas G Davies, Robert Booy, Rosalind Eggo, Susceptibility to and transmission of COVID-19 amongst children and adolescents compared with adults: a systematic review and meta-analysis,

doi: https://doi.org/10.1101/2020.05.20.20108126

[1] Russell M Viner, Oliver T Mytton, Chris Bonell, G.J. Melendez-Torres, Joseph L Ward, Lee Hudson, Claire Waddington, James Thomas, Simon Russell, Fiona van der Klis, Jasmina Panovska-Griffiths, Nicholas G Davies, Robert Booy, Rosalind Eggo, Susceptibility to and transmission of COVID-19 amongst children and adolescents compared with adults: a systematic review and meta-analysis,

                doi: https://doi.org/10.1101/2020.05.20.20108126

[2] Nejedná se o izolaci ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

Dítě = dítě, žák, student

Škola = škola a školské zařízení

 

__________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACE K MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ MZ K UZAVŘENÍ ŠKOL

Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k uzavření škol 10.3.2020

Mimořádné opatření MZ- zákaz konání akcí nad 100 osob od 18 hodin dne 10.3.2020.pdf

Informace občanům k tématu Koronavirus COVID-19

Ve Šternberku zasedala 11. března 2020, bezpečnostní rada města a s účinností od středy 11. března 2020 od 18:00 hodin ukládá až do odvolání následující opatření

Mimořádné opatření MZ – uzavření základních, středních a vysokých škol od 11.3.2020

další odkaz: http://www.msmt.cz/informace-k-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-v-cr

https://koronavirus.mzcr.cz/

 

___________________________________________________________________________________________________________________

Uzavřeny zůstanou od pondělí 16. března i mateřské školy 13.03.2020

Na šternberské radnici proběhlo v pátek 13. března 2020 další zasedání bezpečnostní rady města a i na základě požadavků ředitelek mateřských škol  bylo rozhodnuto o uzavření mateřských škol ve Šternberku od pondělí 16. března 2020 až do odvolání. Již od středy 11. března 2020 až do odvolání je uzavřena základní umělecká škola a dům dětí a mládeže ve Šternberku včetně uzavření všech jejich prostor i pro aktivity jiných subjektů. Pro veřejnost bude uzavřena městská knihovna, zrušeny jsou všechny aktivity pro veřejnost a akce pro seniory pořádané organizací Sociální služby Šternberk.

Základní školy zůstávají uzavřeny včetně všech prostor i pro aktivity jiných subjektů. Uzavřena zůstane i  Expozice času a Informační centrum Šternberk.

Bezpečnostní rada města Šternberka doporučuje do odvolání, aby občané omezili návštěvy na Městském úřadě Šternberk a při vyřizování svých záležitostí preferovali telefonický nebo mailový kontakt.

Spolkům a všem organizacím (sportovním, kulturním, sociálním apod.) je doporučeno, aby pokud možno nekonaly a nepořádaly žádná setkávání a akce s větším počtem osob.

Nadále platí mimořádná opatření související s uzavřením škola zákazem konání akcí a konáním svateb a vítáním občánků.

Opatření jsou realizována v rámci ochrany zdraví našich spoluobčanů.

S pozdravem

Mgr. Irena Černocká

vedoucí odboru personalistiky,

školství a kultury

tisková mluvčí

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16, 785 01  Šternberk

tel.:     +420 585 086 307

mobil: +420 602 810 234

e-mail: cernocka@sternberk.cz

www.sternberk.eu

Držitel certifikátu řízení kvality dle ČSN ISO 9001:2009