Mateřská škola Nádražní 7, Šternberk, příspěvková organizace

Školní řád

Mateřská škola Nádražní 7, Šternberk, příspěvková organizace

 Směrnice č. 29/2018

Školní řád

Č.j.: 383/2018/KR Dne: 30.8.2018
Vypracoval: Mgr. Iva Kráčmarová Účinnost ode dne: 01.09.2018
Schválil: Mgr. Iva Kráčmarová, ředitelka školy Skartační znak: S 10

Obsah

Čl. 1  Úvodní ustanovení

Čl. 2  Zápis do mateřské školy (dále jen MŠ), přijímací řízení

Čl. 3  Povinné předškolní vzdělávání a způsoby jeho plnění, omlouvání nepřítomnosti dítěte

Čl. 4  Individuální vzdělávání dítěte

Čl. 5  Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními

Čl. 6  Provoz MŠ

Čl. 7  Docházka dětí do MŠ

Čl. 8  Ukončení předškolního vzdělávání (docházky dítěte do MŠ)

Čl. 9  Stravování dětí v MŠ, přihlašování a odhlašování ke stravě

Čl.10  Spolupráce MŠ s rodiči

Čl.11  Výchovná a vzdělávací práce v MŠ

Čl.12  Vnitřní režim, jeho zásady a další podmínky pro pobyt dítěte v MŠ

Čl.13  Práva zákonných zástupců dětí

Čl.14  Povinnosti zákonných zástupců dětí

Čl.15  Upřesnění podmínek pro přebírání a předávání dětí

Čl.16  Informování zákonných zástupců o mimořádných školních a mimoškolních akcích      

Čl.17  Bezpečnost a ochrana zdraví dětí v MŠ

Čl.18  Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Čl.19  Zacházení s majetkem MŠ

Čl.20  Další bezpečnostní opatření

Čl.21  Úplata za předškolní vzdělávání

Čl.22  Závěrečná ustanovení

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

1) Ředitelka Mateřské školy Nádražní 7, Šternberk, příspěvkové organizace v souladu s §30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, vydává tento školní řád, kterým upřesňuje vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.

2) Mateřská škola ve Šternberku Nádražní 7 je trojtřídní, dále k ní patří odloučené pracoviště:

    U Dráhy 2 (2 třídy),  celkem 5 tříd.

 3)  MŠ Nádražní 7 je organizací příspěvkovou, je samostatnou hospodářskou jednotkou a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese za to majetkovou odpovědnost, dále přebírá pracovně právní vztahy.

4) Zřizovatelem je MĚSTO ŠTERNBERK, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk.

5) Třídy jsou heterogenní (smíšené), maximální naplnění je 28 dětí.

Čl. 2

Zápis do mateřské školy (dále jen MŠ nebo školy), přijímací řízení

 1) Zápis dětí do MŠ na následující školní rok probíhá v termínu stanoveném ředitelkou školy po dohodě se zřizovatelem v období od 2. – 16. května. Rodiče vyplní a odevzdají „Žádost o přijetí dítěte do MŠ“ a „Přílohu k žádosti – vyjádření lékaře“. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ oznámí ředitelka školy rodičům na základě odevzdané žádosti do MŠ, v termínu zápisu, v souladu  se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a zákonem č. 561/2004 Sb., a to do 30 dnů. Ředitelka školy stanoví pro zápis dětí do MŠ kritéria, která jsou zveřejněna současně se zveřejněním termínu a místa zápisu.

2) Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje MŠ doklad o očkování. U dětí mladších 5 let vyžaduje MŠ v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějším předpisů, doklad o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkování, nebo o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

3) Evidenční list dítěte, který je povinnou dokumentací MŠ, zákonní zástupci vyplní a odevzdají až při nástupu dítěte do MŠ.

4) Do MŠ se přijímají děti ve věku zpravidla od 3 – 6 let, nejdříve však děti od 2 let, jestliže zachovávají osobní hygienu a jsou sociálně, emočně zralé k předškolnímu vzdělávání. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, 

5) Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.

6) Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy.

7) Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

(GDPR – General Data Protection Regulation).

8) Do mateřské školy mohou být přijaty děti se speciálními vzdělávacími potřebami. K posouzení podmínek pro přijetí dětí se zdravotním postižením, je nutné písemné vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.

Čl. 3

Povinné předškolní vzdělávání a způsoby jeho plnění, omlouvání nepřítomnosti dítěte

1) Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

2) Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34 odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen „spádová mateřská škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle odstavce 5. Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitelka MŠ tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy.

3) Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu 4 hodiny denně. Začátek vzdělávání stanoví ředitelka školy, a to v rozmezí od 7 – 9 hodin (§1c vyhlášky č. 14/2005 Sb.). Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách; pro účely tohoto ustanovení se termín jarních prázdnin určuje podle sídla mateřské školy v souladu s vyhláškou o organizaci školního roku. Právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno, není větou první a druhou dotčeno.

4) Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy,

 5) Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem podle odstavce 4) je povinen oznámit tuto skutečnost ředitelce mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

6) Nepřítomné dítě omlouvá zákonný zástupce dítěte, a to – telefonicky, písemně nebo osobně učiteli ve třídě.

7) Ředitelka mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

8) Učitel eviduje školní docházku své třídy. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence informuje ředitelku školy, který poskytnuté informace vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost.

9) Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitelka školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučujícím dopisem. Při pokračující absenci ředitelka školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

Čl. 4

Individuální vzdělávání dítěte

1) Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

2) Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte

b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,

c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

3) Ředitelka mateřské školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vychází ze školního vzdělávacího programu mateřské školy.

4) Ředitelka mateřské školy dohodne se zákonným zástupcem dítěte:

– způsob ověření (přezkoušení dítěte v mateřské škole),

– termíny ověření, včetně náhradních termínů (ověření se musí uskutečnit v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku).

5)  Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření.

6) Ředitelka mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu.
7) Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

Čl. 5

Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními

1) Podpůrná opatření prvního stupně

Ředitelka mateřské školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.

Učitel mateřské školy zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena organizace a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce a projedná jej s ředitelkou školy.

Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení plánu pedagogické podpory), doporučí ředitelka školy využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích dítěte.

2) Podpůrná opatření druhého až pátého stupně

Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2 až 5 stupně je doporučení školského poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte. K poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení ředitelky mateřské školy nebo Orgán sociálně-právní ochrany dětí (tzv.sociálka).

Ředitelka školy určí učitele odpovědného za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Ředitelka školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2 až 5 stupně bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce.

Ředitelka školy průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však 1x ročně, v případě souvisejících okolností častěji. Ukončení poskytování podpůrného opatření 2 až 5 stupně je-li z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé, že podpůrná opatření 2 až 5 stupně již nejsou potřeba. V takovém případě se nevyžaduje informovaný souhlas zákonného zástupce, s ním se pouze projedná.

 3) Vzdělávání dětí nadaných

Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných.

Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.

Čl.  6

Provoz MŠ

 1) Provoz je od 6,00 – 16,00 hod.

2) O omezení provozu, případně uzavření (např. v období hlavních prázdnin, mezi svátky) jsou rodiče včas informováni.

Čl. 7

Docházka dětí do MŠ

1) Děti jsou přijímány do MŠ v době od 6,00 do 8,30 hod.

    Doba vyzvedávání dětí z MŠ po obědě je stanovena mezi 12,00 – 12,30.

    Ostatní děti se rozcházejí mezi 14,00 – 16,00 hod. 

2) K tomuto omezení dochází z ohledu na zajištění klidného průběhu při ranní svačině, řízené výchovné práci, době oběda a odpočinku dětí.

3) Délka pobytu dítěte se řídí podle individuálních potřeb rodičů. Dítě může chodit do MŠ na celý den, nebo jen na dopoledne s obědem. Pozdější příchody nebo dřívější odchody dohodnou rodiče s učitelkami nebo ředitelkou školy předem osobně nebo telefonicky.

4) V případě opakovaného vyzvedávání dítěte z MŠ po ukončení provozní doby, bude tato skutečnost oznámena oddělení péče o dítě a zřizovateli. O odchodech dětí po skončení provozu jsou vedeny záznamy. Rodičům může být stanovena úhrada nákladů za péči o dítě po skončení provozní doby MŠ. V případě, že nedojde k nápravě, bude tato skutečnost považována za porušení školního řádu a dle platných předpisů může dojít i k ukončení docházky dítěte do školy.

5) Od převzetí až do předání dítěte rodičům, nebo jejich zákonným zástupcům, odpovídá za dítě učitelka. Rodiče jsou povinni dítě učitelce osobně předat.

6) Onemocní-li dítě nebo nemůže-li navštěvovat MŠ ze závažných důvodů, rodiče neprodleně dítě omluví osobně nebo telefonicky. V případě nepřítomnosti dítěte 1-2 dnů z osobního nebo rodinného důvodu se nemusí oznamovat. Před nástupem dítěte do MŠ jej opět nejpozději den dopředu přihlásí.

7) Ředitelka MŠ je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte. Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

Čl. 8

Ukončení předškolního vzdělávání (docházky dítěte do MŠ)

Ředitelka MŠ může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže

a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,

b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ,

c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,

d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady.

 Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Čl. 9

Stravování dětí v MŠ, přihlašování a odhlašování ke stravě

 1) Strava dětí je zajišťována Školní jídelnou Šternberk, příspěvkovou organizací, sídlem Svatoplukova 1419/7, pro mateřské školy provozovnou Komenského 44 Šternberk.

2) Ke stravě si dítě rodiče přihlašují sami přes internet. MŠ již funkci přihlášek a odhlášek dětí neplní. Informace poskytne školní jídelna nebo učitelky ve třídách.

3) Nestihnou-li rodiče dítě odhlásit nebo onemocní-li dítě, mohou si první den oběd vyzvednout v MŠ od 10,30 -11,15 a od 12,00 – 12,30 hod.

4) Stravné se hradí bezhotovostně z bankovního účtu bankovním převodem z účtu na účet školní jídelny, dle vydaných informací a instrukcí při přihlašování dítěte v provozovně školní jídelny Komenského 44 ve Šternberku.

5) Děti, které přichází do MŠ brzy, mohou posnídat stravu donesenou z domova v MŠ.     

6) V MŠ je zaveden pitný režim, dětem je zajištěno podávání tekutiny v průběhu celého dne.

 Zákonní zástupci jsou povinni hradit úplatu za stravování včas! 

Čl. 10

Spolupráce MŠ s rodiči

1) Kontakt s rodiči je denně, podle potřeby rodičů nebo učitelek.

2) Rodiče jsou povinni informovat učitelku o všech důležitých změnách v chování dítěte, zdravotním stavu.

3) Veškeré informace a sdělení rodičům jsou prezentována na nástěnkách a webových stránkách MŠ. Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky.

4) Rodiče i nejbližší rodina jsou v MŠ srdečně vítáni, mohou přijít za námi i po dobu řízené činnosti

s dětmi (zde žádáme rodiče o dohodnutí o podmínkách, termínu návštěvy s učitelkami předem), dále mohou přispět svými nápady a zkušenostmi.

Čl. 11

Výchovná a vzdělávací práce v MŠ

 1) Je realizována dle mezinárodního alternativního programu „Začít spolu“, který je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, a který je zaměřen na výchovu ke zdravému způsobu života.

2) Školní vzdělávací program MŠ, který vydává ředitelka školy a je zveřejněn na webových stránkách MŠ a je k dispozici k nahlédnutí na vyžádání ve třídách, je dále naplňován prvky „Zdravé mateřské školy“, multikulturní a ekologické (environmentální) výchovy.

3) Za kvalitu, řízení a správu výchovně vzdělávací práce odpovídá ředitelka.

Čl. 12

Vnitřní režim MŠ, jeho zásady a další podmínky pro pobyt dítěte v MŠ 

1) Časové uspořádání (pozn. 3.tř na MŠ Nádražní 7)

6,00  –  8,15      spontánní ranní hry, zájmové činnosti, individuální přístup učitelky k dětem,   

                         pohybové aktivity, (2. tř., 3. tř. 7,00-8,30), od 6,00-7,00, 7,30 se děti schází společně

                         v jedné třídě,

8,15  –  9,00      hygiena, snídaně

8,45  –  9,45      ranní kruh, řízené činnosti v centrech (2., 3. tř. 9,00-10,00)

9,45  –  11,30    převlékání, pobyt venku, pohybové a sportovní hry, hygiena (2. tř., 3.tř. 10,00-11,30)

11,15 – 12,15    oběd, hygiena

12,15 – 14,00    spánek – „spáči“, poslech pohádek, relaxační hudby, odpočinek + individuální  

                         činnosti s dětmi, hry dětí –„ nespáči“

14,00 – 15,00   hygiena, svačina (2. tř., 3.tř. 14,15 – 15,00

14,30 – 16,00    odpolední zájmové činnosti dle zájmu dětí, spontánní hry dětí, individuální přístup

                          k dětem, taneční a pohybové chvilky, spolupráce s rodinou (2. tř., 3.tř. 14,45-15,30),  

                          od 15,30 se děti schází společně v jedné třídě

2) Výše uvedené časové údaje jsou orientační, nejsou vždy závazné, zejména se mění časy v období zimním a letním (např. delší pobyty venku v období jara, léta, podzimu, kdy doba oběda může být posunuta o čtvrt hod později).

3) Denní režim je vyhovující, jestliže

 • je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální či aktuálně změněné potřeby,
 • je poměr spontánních a řízených aktivit v denním programu vyvážený, a to včetně aktivit, které mateřská škola organizuje nad rámec běžného programu,
 • děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru,
 • jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti,
 • jsou děti denně dostatečně dlouho venku,
 • je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí.

4) Rodiče dětem pro pobyt v MŠ zajistí (a vše označí)

 • hrníček na pitný režim,
 • náhradní oblečení (spodní kalhotky, slipy, tričko…),
 • sportovní oblečení na školní zahradu nebo pro pobyt venku,
 • papuče uzavřené s protiskluzovou podrážkou,
 • pyžamo – spáči,
 • polštářek – „mazlíčka“ do ranního kruhu nebo pro pobyt ve třídě,
 • zubní pastu + kartáček,
 • sešit A4 do centra knih a písmen nelinkovaný,
 • čistý kapesník nebo papírové kapesníčky.

5) Další zásady a podmínky pro dodržení a zajištění vnitřního režimu

 • pokud rodiče neoznačí dětem jejich věci a oblečení, neručí zaměstnanci MŠ za jejich záměnu,
 • rodiče jsou povinni zkontrolovat svým dětem zubní kartáčky a pastu, zajistit jejich výměnu,
 • rodiče si vyžádají pyžamo svého dítěte, pokud dlouho nedocházelo do MŠ nebo nebylo přítomno v době odevzdávání pyžam učitelkou v termínu 1x za 14 dní,
 • učitelky nebo ředitelka může rozhodnout o umístění dítěte ve třídě spáčů nebo nespáčů v případech, kdy dochází k pravidelnému usínání dítěte ve třídě „nespáčů“, a tím nejsou zajištěny podmínky pro jeho potřebu spánku a ostatní děti se nemohou nerušeně pohybovat ve třídě, nebo naopak, kdy dítě, umístěné po dohodě s rodiči ve třídě „spáčů“ téměř každodenně neusíná, může být umístěno ve třídě „nespáčů“,
 • děti si mohou do MŠ v omezeném množství nosit své oblíbené hračky nebo předměty z domova (vhodné velikosti a bezpečné!), ale v případě jejich ztráty za ně neneseme žádnou odpovědnost,
 • důvodem pro zrušení pobytu venku jsou výrazné změny počasí – silný vítr, déšť, náledí, mlha, vichřice, inverze, mráz pod 9° C,
 • v příznivých dnech a dle zaměření tématu mohou učitelky uskutečňovat výchovně vzdělávací práci v externích podmínkách – např. vycházky do přírody s ekologickým zaměřením, exkurze u hasičů, zdravotního střediska, návštěva knihovny, základní školy apod.

Čl. 13

Práva zákonných zástupců dětí

Rodiče (zákonní zástupci dětí) mají dle školského zákona právo

1) na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte,

2) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí, 

3) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí.

Čl. 14

Povinnosti zákonných zástupců dětí 

1) Dle školského zákona jsou zákonní zástupci dětí povinni

a) zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy,

b) na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,

c) informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte,

d) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,

e) oznamovat mateřské škole údaje podle § 28 odst. 2 a 3 školského zákona č. 561/2004 Sb. a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích (jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresa pro doručování písemností, telefonické spojení).

2) Další povinnosti

a) ve stanoveném termínu uhradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné,

b) zajistit, aby dítě docházelo do mateřské školy zdravé, při příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upraveno (hrací kalhoty, případně zástěrka, tričko, pevné plné papuče s protiskluznou podrážkou),

c) při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje zákonný zástupce dítěte přejímajícího pedagogického pracovníka o případných menších zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání,

d) informovat neprodleně (nejpozději do doby opuštění objektu mateřské školy) pedagogického pracovníka o úrazu dítěte, který se stal po převzetí dítěte od pedagogického pracovníka v objektu školy (šatna, školní zahrada apod.),

e) předávat do MŠ dítě zdravé (bez zvýšené teploty, zvracení, průjmu, bolestí břicha, bez známek infekčního onemocnění, výskytu vší a dítě nezraněné – např. s velkým rozsahem šití tržné rány, dlahou, sádrou na končetinách apod.), vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, neprodleně tuto skutečnost ohlásit mateřské škole,

f) při převzetí dítěte z MŠ od pedagoga zkontrolovat zdravotní stav dítěte (možný úraz, poranění dítěte – boule, modřina apod.) a bez zbytečného odkladu (nejpozději do doby opuštění objektu mateřské školy) informovat pedagoga; na pozdější upozornění či stížnosti nebude ze strany MŠ brán zřetel!

Čl. 15

Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské

škole a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání

 1) zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě po jeho převlečení v šatně pedagogickým pracovnicím ve třídě MŠ,

2) zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od pedagogického pracovníka mateřské školy ve třídě, popřípadě na zahradě mateřské školy, a to v době určené mateřskou školou k přebírání dětí zákonnými zástupci. Zákonní zástupci, popřípadě osoby pověřené k převzetí dítěte, se po vyzvednutí dítěte nezdržují v mateřské škole déle než je nezbytné a opustí neprodleně objekt školy,

3) v případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka jeho pobytu v mateřské škole nebo v dalších mimořádných případech (návštěva lékaře, rodinné důvody apod.) bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a jeho předávání po ukončení vzdělávání,

4) zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání    v mateřské škole. Vystavené písemné pověření podepsané zákonnými zástupci dítěte předají zákonní zástupci učitelce, případně řediteli (ředitelce) mateřské školy.

Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušný pedagogický pracovník

a) pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky,

b) informuje telefonicky ředitele (ředitelku) školy,

c) obrátí se na Policii ČR.

(pozn.: Učitelka si však nemůže vzít dítě domů, ani jí nelze tuto povinnost uložit. Podle § 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy vykonává dohled nad dítětem až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Dobu, po kterou učitelka s dítětem zůstává po skončení své pracovní doby, je nutno posuzovat jako nařízenou práci přesčas. V této době by však měla s dítětem setrvávat na území mateřské školy.)

Čl. 16

Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích

1) pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce, jako jsou výlety, exkurze, divadelní a filmová představení pro děti, besídky, dětské dny apod., informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí prostřednictvím sdělení pedagogickým pracovníkem při předávání dítěte zákonnému zástupci po ukončení denního vzdělávání, popřípadě písemným upozorněním umístěným na nástěnkách v šatně.

2) v případě, že součástí akcí uvedených v bodě a) bude i finanční příspěvek rodičů, vyžádá si mateřská škola souhlas zákonných zástupců s účastí dítěte na takovéto akci.

Čl. 17

Bezpečnost a ochrana zdraví dětí v MŠ

1) MŠ vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě; předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte,

2) k zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území MŠ stanoví ředitelka počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd, výjimečně může tento počet zvýšit, nejvýše však o 8 dětí, třída s dětmi s přiznanými podpůrnými opatřeními se naplňuje v souladu s §2 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb.

3) při zvýšení počtu dětí při specifických činnostech, například sportovních činnostech nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost, určí ředitelka školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jiného zletilého zaměstnance školy,

4) při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti, určí ředitelka MŠ počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, jejich bezpečnost a ochrana zdraví,

5) při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa,

6) zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře,

7) vzhledem k ochraně zdraví a zejména bezpečnosti dětí při přebírání dítěte zraněného (např. velký rozsah šití tržné rány, dlahy, sádra na končetinách apod.) může pedagogický pracovník odmítnout přijetí tohoto dítěte do mateřské školy,

8) v případě, že se u dítěte projeví známky onemocnění během pobytu v MŠ (zvýšená teplota, zvracení, průjem, bolesti břicha apod.), je povinen zákonný zástupce nebo jím pověřené osoby neprodleně po telefonické výzvě pedagoga dítě z mateřské školy převzít a zajistit další zdravotní péči o dítě; pokud dojde k drobnému poranění, provede ošetření učitelka, při větším úrazu je dítěti zajištěna lékařská pomoc a ihned jsou vyrozuměni rodiče; o všech úrazech je vedena evidence,

9) pedagogové dětem nesmí podávat v době pobytu v MŠ žádné léky ani léčiva, v závažných případech (např. alergie, astma apod.) na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte, doporučení lékaře a poučení pedagoga lze léky mimořádně podat,

10) v ostatních otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví dětí (dále jen BOZP) se škola řídí svojí směrnicí k zajištění BOZP dětí,

 11) MŠ je při vzdělávání a s ním přímo souvisejícími činnostmi a při poskytování školských služeb povinna přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů,

12) MŠ zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytuje dětem nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví,

13) všechny děti v MŠ jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích MŠ organizovaných, musí být ale dodržovány zásady, postupy a termíny dle směrnice BOZP MŠ.

14) Pro upevnění zdraví dětí je vhodné dodržovat tyto zásady:

 • do MŠ dětem rodiče připraví přiměřené, vzdušné oblečení, zvolí ho tak, aby se dítě mohlo samostatně oblékat (nevhodné je těsné oblečení, zapínání vzadu, silonové punčocháče),
 • papuče bez tkaniček uzavřené s protiskluzovou podrážkou,
 • aby dítě mělo vždy po ruce čistý kapesník nebo papírové kapesníčky,
 • pro pobyt venku dát oblečení, ve kterém se mohou pohybovat bez obav, že se ušpiní,
 • čisté pyžamo na odpočinek pouze do třídy „spáčů“.

15) V MŠ je dbáno na správnou životosprávu. Mezi jídly je přestávka 3 hod, děti po obědě odpočívají 1 – 2 hod. Pobyt venku trvá až 2 hodiny dle počasí a ročního období.

16) Děti jsou vedeny k samostatnosti a sebeobsluze při oblékání, hygieně, stolování, starší děti stolují s použitím příboru, proto je vhodné tyto návyky upevňovat i v rodině.

17) V MŠ je zajištěn pitný režim, děti si nalévají do svých hrníčků připravené tekutiny po celý den.

Čl. 18

Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
1) Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu,
2) důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

Čl. 19

Zacházení s majetkem MŠ

1) Děti jsou pedagogickými pracovníky a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy.

2) V případě poškozování bude tato záležitost projednána s rodiči (zákonnými zástupci dítěte)

a může být požadována oprava nebo náhrada škody v co nejkratším termínu.

3) Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.

Čl. 20

Další bezpečnostní opatření

1) Ve vnitřních i vnějších prostorách školy platí přísný zákaz požívání alkoholu a kouření,  používání i dobíjení nepovolených elektrických spotřebičů,

2) V prostorách školy si odkládají osobní věci zaměstnanci i děti na místa, která jsou k tomu určena.

Čl. 21

Úplata za předškolní vzdělávání 

1) Úplata za předškolní vzdělávání je splatná do 21. dne příslušného kalendářního měsíce, je vybírána pověřenou učitelkou na MŠ ve stanovených termínech, včas vyvěšených na nástěnce pro rodiče.

2) Výše úplaty, ustanovení, osvobození a další se řídí příslušnou směrnicí a jejím dodatkem, rovněž vyvěšenými na nástěnce pro rodiče.

Čl. 22

Závěrečné ustanovení 

1) Zákonní zástupci souhlasí s uveřejňováním seznamů a fotografií tříd a dětí na webových stránkách školy, v budově školy a při jiných prezentacích propagujících aktivity školy.

2) Seznámení se Školním řádem a jeho dodržování je závazné pro rodiče (zákonné zástupce dítěte)  a zaměstnance školy.

3) Tento školní řád nabývá účinnosti 27.02.2017 a ruší školní řád ze dne 25.11.2013 v plném rozsahu.

 

 Mgr. Iva Kráčmarová, ředitelka školy

 

Dodatek  č. 01/2020 ke Školnímu řádu

v Čl.  6, bodě 1)  provoz je od 5,45 – 16,15 hod.

v Čl. 12, bodě 1) Vnitřní režim MŠ, jeho zásady a další podmínky pro pobyt dítěte v MŠ 

1) Časové uspořádání (pozn. 3.tř na MŠ Nádražní 7)

6,45  –  8,15      spontánní ranní hry, zájmové činnosti, individuální přístup učitelky k dětem,   

                         pohybové aktivity, (2. tř., 3. tř. 7,00-8,30), od 6,00-7,00, 7,30 se děti schází společně

                         v jedné třídě,

14,30 – 16,15    odpolední zájmové činnosti dle zájmu dětí, spontánní hry dětí, individuální přístup

                          k dětem, taneční a pohybové chvilky, spolupráce s rodinou (2. tř., 3.tř. 14,45-15,30),  

                          od 15,30 se děti schází společně v jedné třídě

Tento dodatek nabývá účinností dnem 1. září 2020.

Ve Šternberku dne 28.08.2020