Mateřská škola Nádražní 7, Šternberk, příspěvková organizace

Směrnice o úplatě

Mateřská škola Nádražní 7, Šternberk, příspěvková organizace 

Směrnice č. 27/2017

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

 

Č.j.: 34/2017/KR Dne: 27.04.2017
Vypracoval: Mgr. Iva Kráčmarová Účinnost ode dne: 01.05.2017
Schválil: Mgr. Iva Kráčmarová, ředitelka školy Skartační znak: S 5

Obsah

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 2 Výše úplaty

Čl. 3 Splatnost a způsob úhrady úplaty

Čl. 4 Osvobození od úhrady úplaty

Čl. 5 Závěrečná ustanovení

Čl. 1

Úvodní ustanovení

1) Ředitelka mateřské školy Šternberk, Nádražní 7, příspěvkové organizace, (dále jen MŠ) na základě ustanovení § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vydává tuto směrnici o stanovení úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole.

2) Tato směrnice stanovuje způsob a výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole (dále jen úplata) na částečnou úhradu neinvestičních nákladů.

3) Úplatu hradí zákonní zástupci dítěte (dále jen plátci).

Čl. 2

Výše úplaty

1) Ředitelka mateřské školy stanoví měsíční výši úplaty na období školního roku a zveřejní ji na přístupném místě ve škole nejpozději 30. června předcházejícího školního roku. V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku oznámí ředitelka MŠ stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při přijetí dítěte.

2) Měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů právnické osoby, vykonávající činnost mateřské školy, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole v uplynulém kalendářním roce.

3) Úplata se pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti v tomtéž druhu provozu mateřské školy ve stejné měsíční výši.

4) Pro případy dětí v celodenním provozu, jímž je docházka do MŠ omezena nejvýše na 4 hodiny denně z důvodu pobírání příspěvku při péči o osobu blízkou nebo jinou osobu rodičem nebo prarodičem dítěte, popřípadě jinou osobou, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, se v souladu s odstavcem 1 zvlášť stanoví výše úplaty odpovídající 2/3 výše úplaty stanovené pro celodenní provoz.

5) Povinné vzdělávání v mateřské škole a vzdělávání pro děti s odkladem školní docházky se poskytuje bezplatně.

6) V případě přerušení nebo omezení provozu mateřské školy v období červenec a srpen stanoví ředitelka úplatu na den za pobyt dítěte v mateřské škole. Plátce musí v tomto případě uhradit příspěvek ve stanovené výši předem za všechny dny, ve kterých dítě do mateřské školy přihlásil. V případě, že dítě do MŠ nedochází, úplata se nevrací.

7) Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitelka MŠ výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené podle odstavce 1 odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. Takto stanovenou výši úplaty je ředitel mateřské školy povinen zveřejnit na přístupném místě ve škole, a to nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu mateřské školy podle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 43/2006, o předškolním vzdělávání, v ostatních případech neprodleně po rozhodnutí o přerušení nebo omezení provozu.

8) V případě opakovaného neuhrazení úplaty může ředitelka rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dle § 35 odst. 1 písm. d) školského zákona.

9) Výše úplaty bude stanovena ředitelkou dodatkem na dané období.

Čl. 3

Splatnost a způsob úhrady úplaty

1) Úplata za kalendářní měsíc je splatná nejpozději do 21. dne příslušného kalendářního měsíce. Úplatu může plátce uhradit v hotovosti přímo v mateřské škole dle stanovených termínů vyvěšených na nástěnkách v jednotlivých mateřských školách nebo na účet mateřské školy 1803045389/0800, do zprávy pro příjemce uveďte název MŠ, kde dítě dochází + jméno a příjmení dítěte.

2) Úplata může být uhrazena jednorázově za celý školní rok, a to nejpozději do 21. září daného školního roku nebo pololetně, a to do 21. září a do 21. února daného školního roku.

3) V případě nepřítomnosti dítěte v mateřské škole se úplata plátci nevrací.

Čl. 4

Osvobození od úhrady úplaty

1) Osvobozen od úplaty bude:

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (§ 4 odst. 2

zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.),

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči

(§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.),

c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo

(§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.),

d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské

péče (§ 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., o sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů),

pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce MŠ potvrzením z příslušného úřadu, který sociální příplatek vyplácí.

2) Osvobození od úplaty je platné od 1. dne kalendářního měsíce, ve kterém plátce nárok na osvobození od úplaty ředitelce MŠ prokáže.

Čl. 5

Závěrečná ustanovení

1) Tato směrnice ruší platnost Směrnice č. 16/2013 ze dne 27.8.2013.

2) Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1.5.2017.

3) Příloha ke směrnici: „Dodatek o výši úplaty v mateřské škole“.

 

Mgr. Iva Kráčmarová

ředitelka školy