Mateřská škola Nádražní 7, Šternberk, příspěvková organizace

Zákon 106/1999 Sb.

 

POVINNĚ   ZVEŘEJŇOVANÉ   INFORMACE

Mateřské školy Nádražní 7, Šternberk, příspěvkové organizace

 

 

 

Dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydává ředitelka mateřské školy Nádražní 7 tento přehled povinně
zveřejňovaných základních informací:

 

 

I. Základní informace o škole a vedení mateřské školy (dále jen MŠ)

 

Zařazení do sítě škol: od 26.3.1996 podle § 13a odst. 2 a § 13b odst. 3 zákona č.564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě

ve školství, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Název MŠ:                         Mateřská škola Nádražní 7, Šternberk, příspěvková organizace

                                        

Adresa MŠ:                        Nádražní 7 (sídlo ředitelství)

                                            785 01 Šternberk

 

Odloučené pracoviště:     U Dráhy 2, 785 01 Šternberk                  tel.: 585 014 882, 603 455 775

 

Telefon MŠ Nádražní:       603 455 763

 

E – mail:                             materska.skola-stbk@volny.cz

              

Identifikátor zařízení:       600 139 875

 

Právní forma:                    příspěvková organizace s právní subjektivitou od 1.1.1995

                                          

IČO:                                    61 98 99 24

 

IZO:                                    107 627 906

 

Zřizovatel:                          Město Šternberk

                                            právní forma: orgán územní samosprávy, IČO : 00 299 529

                                            Horní náměstí 16/078

                                            785 01 Šternberk

 

Kapacita:                           136 dětí

 

Ředitelka MŠ:                     Mgr. Iva Kráčmarová

 

Jmenována do funkce:     od 1.9.1994 Dle § 6 odst. 2 zákona ČNR č. 564/90 Sb., o státní správě a samosprávě

                                            ve školství, ve znění pozdějších předpisů, na základě výsledku konkurzního řízení
ŠÚ Olomouc zastoupeným
Mgr. Dušanem Vitoulem.

 

Zástupce ředitelky:           Milena Riedlová,  jmenována ředitelkou MŠ s účinností od 1.9.2003

 

  

II. Vymezení pravomoci a působnosti ředitelky MŠ

 

Dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon).

 

Organizace předškolního vzdělávání

§34

1) Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let.                                                                                                                                                              2) Ředitel mateřské školy stanoví v dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu                                                                               vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní je způsobem v místě obvyklým.

3) Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož

délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.                                 

4) K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec,

v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné mateřské školy.

5) Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem.

6) O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitel mateřské školy na základě písemného vyjádření školského

poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.

7) Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   § 35                                                                                                                                                                                                                                                                                           1) Ředitel mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout

o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže:

         

a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,

b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,

c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,

d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123)

ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

 

2) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy, organizaci

předškolního vzdělávání, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, jejich stravování a další speciální péči o děti.

 

  

III. Zaměstnanci určení k poskytování informací

 

Informace o činnosti poskytuje:

ředitelka školy                                Mgr. Iva Kráčmarová

                                                         MŠ Nádražní  mob. 603 455 763

                                                         e-mail: materska.skola-stbk@volny.cz, IvaKracmarova@seznam.cz

V případě nepřítomnosti nebo pracovního zaneprázdnění ředitelky MŠ je oprávněna poskytovat informace, přijímat

a vyřizovat stížnosti, podněty a oznámení:

zástupkyně ředitelky                     Milena Riedlová

                                                        MŠ Nádražní 7 mob.: 603 455 767

                                                        e-mail: materska.skola-stbk@volny.cz

Stížnosti, oznámení, žádosti o informace přijímá:

ředitelka MŠ                                   Mgr. Iva Kráčmarová

 

  

IV. Rozhodnutí ředitelky MŠ a odvolání proti rozhodnutí ředitelky MŠ

 

Rozhodnutí dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném   a jiném vzdělávání, § 165,

odst. 2, písm. b a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Lhůta pro rozhodnutí

(1) Správní orgán je povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu.

(2) Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od
zahájení řízení, k nimž se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření,

je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně
nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ.

(3) Nedodržení lhůt se nemůže dovolávat ten účastník, který je způsobil.

 

Proti rozhodnutí ředitelky mateřské školy je přípustné odvolání, pokud tak bude uvedeno v poučení o odvolání,

a to k orgánu a ve lhůtě uvedené tamtéž prostřednictvím ředitelky mateřské školy Nádražní 7 Šternberk.

 

V současné době se jedná o tato rozhodnutí:

 • o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 • o ukončení předškolního vzdělávání
 • o snížení nebo prominutí úplaty za předškolní vzdělávání

 

Odvolání a odvolací lhůta

(1) Účastník může proti rozhodnutí podat odvolání, pokud zákon nestanoví jinak.

(2) Právo podat odvolání nepřísluší účastníkovi, který se po oznámení rozhodnutí tohoto práva písemně nebo ústně

do protokolu vzdal.

(3) Jestliže odvolatel vzal podané odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

(4) Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

(5) Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Odvolání lze podat
teprve poté, co bylo rozhodnutí vydáno. Bylo-li odvolání podáno před oznámením rozhodnutí odvolateli, platí, že bylo

podáno v první den odvolací lhůty.

 

 

V. Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace

 

(1) Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i elektronicky na adresu MŠ.

(2) Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou

na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

 

Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace

(1) Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt (MŠ).

(2) Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace

ve smyslu zákona 106/1999, o svobodném přístupu k informacím. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení,

datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu

pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační

číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická                                                                                         adresa.

(3) Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána na elektronickou adresu povinného subjektu.

(4) Neobsahuje-li žádost náležitosti podle odstavce 2 vety první a adresu pro doručování, případně není-li elektronická
žádost podána podle odstavce 3, není žádostí ve smyslu tohoto zákona.

(5) Povinný subjekt posoudí žádost a:

a) brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci, vyzve žadatele
ve lhůtě do 7 dnu ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnu ode dne

jejího doručení, žádost odloží,

b) v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována
příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost

do 30 dnu ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,

c) v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou
skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

d) poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnu ode dne přijetí žádosti

nebo ode dne jejího doplnění.

(6) O postupu při poskytování informace se pořídí záznam.

(7) Lhůtu pro poskytnutí informace může povinný subjekt prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní.

K vyřizování žádosti o poskytnutí informací je příslušný ředitel a jeho zástupce.

Proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnout informace lze podat odvolání k místně příslušnému úřadu

prostřednictvím ředitele školy a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty

pro vyřízení žádosti.

O odvolání rozhodne úřad do 15 dnů od předložení odvolání ředitelem školy.

Žadatel o informace může rovněž podat stížnost na postup při vyřizování žádosti.

                     

VI. Přehled nejdůležitějších předpisů týkajících se mateřské školy – předškolního zařízení

 

Zákony

 •  
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
  (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 • Zákon č.500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Nařízení vlády

 • Nařízení vlády č.78/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně
  pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

 

Vyhlášky

 • Vyhláška č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
 • Vyhláška č.317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním
  systému pedagogických pracovníků

 

Všechny tyto předpisy včetně těch, které v tomto stručném výčtu nejsou uvedeny jsou k nahlédnutí

v ředitelně MŠ a také na internetu.

 

 

VII. Sazebník úhrad skutečných nákladů za poskytování informací dle zákona 106/99 Sb.

 

Přímé náklady:

cena kopie         černobílá      formát A4                      jednostranná                                    1,50 Kč

oboustranná                                      2,00 Kč

  

VIII. Omezení práva na poskytnutí informace

 

Ředitel školy nesmí poskytnout informaci, která:

1) je v rozporu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti,

2) vypovídá o osobnosti a soukromí fyzické osoby,

3) je označena za obchodní tajemství,

4) se týká probíhajícího trestního řízení, rozhodovací činnosti soudů nebo jejíž poskytnutí by bylo porušením

ochrany duševního vlastnictví

5) byla získána od osoby, které informační povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím

informace souhlasí.