Mateřská škola Nádražní 7, Šternberk, příspěvková organizace

Zápis do MŠ

1. Informace k zápisu pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

zápis dětí do naší mateřské školy pro školní rok 2020/2021 proběhne ve dnech:

 • od 4. do 7. května 2020 bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

___________________________________________________________________________________________________________

K zápisu musíte na ředitelství mateřské školy Nádražní 7 dodat, zaslat dle níže uvedených možností:

 1. řádně vyplněnou „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ (viz. bod č. 4 – formuláře ke stažení níže, pokud nemáte možnost, můžete si osobně vyzvednout formuláře osobně na ředitelství MŠ Nádražní 7 ve dnech 4. – 6.5.2020 od 9,00 – 16,00 hod),
 2. prostou kopii rodného listu,
 3. čestné prohlášení zákonného zástupce o řádném očkování a zdravotním stavu dítěte (vzor textu viz. níže) a kopii očkovacího průkazu se záznamem o povinném očkování dítěte,
 4. doporučení z pedagogicko psychologické poradny (PPP) nebo jiného odborného zařízení u dětí se zdravotním postižením,              a vše zašlete, podejte jednou z možností:                                                                                                                                                                                  
 1. datovou schránkou – c3ykvdi     
 2. emailem s uznávaným elektronickým podpisem – na materska.skola-stbk@volny.cz 
 3. poštou – na adresu Mateřská škola Nádražní 1302/7, 785 01 Šternberk     
 4. osobní podání jedním ze zákonných zástupců dítěte pouze v krajním případě – v kanceláří ředitelství mateřské školy Nádražní 7 – přízemí vlevo – 4. – 7.5.2020 od 9,00 – 12,00, (v tomto případě budeme organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách mateřské školy).

__________________________________________________________________________________________________________

Ředitelka MŠ Vám oznámí SMS zprávou Vaše přidělené registrační číslo pro následné vyvěšení seznamu výsledků rozhodnutí, kterým se vyhoví žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání a další informaci o možnosti vyzvednutí Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí.

„Přílohu k žádosti o přijetí dítěte do MŠ (vyjádření lékaře)“  NEVYPLŇUJTE!!! Dodáte až před nástupem dítěte do MŠ dle pokynů ředitelky MŠ.

Informace – Doložení řádného očkování dítěte
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání, tedy dítěte rok před nástupem do základní školy, patří zde i odklad dítěte.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:
1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a
2. doloží kopii očkovacího průkazu.
Ředitelka školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem – tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. Očkovací kalendář, který plyne z právních předpisů, je k této informaci přiložen.
V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

_______________________________________________________________________________________________________

Vzor textu čestného prohlášení k očkování a k zdravotnímu stavu dítěte 
Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví a že v současnosti není tělesně, smyslově a jinak postižené a nevyžaduje další jinou speciální péči (u dítěte se zdravotním postižením a doporučením z PPP se uvede pouze čestné prohlášení k očkování).

Příloha: kopie očkovacího průkazu

Podpis zákonného zástupce

_________________________________________________________________________________________________________

Další informace
Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení. Tato povinnost platí i v případě přijímání do školy či třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona.
Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.
Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.
Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Veškeré náležitosti k zápisu zasílejte pouze ve dnech vyhlášeného zápisu, osobně nebudou přijímány dříve, před termínem zápisu! 

Prostory mateřské školy Vám ukážeme před nástupem Vašeho dítěte do mateřské školy. Den otevřených dveří se vzhledem k situaci v ČR, nařízení a opatření nekoná.

Ředitelka bude v případě převisu (tedy překročení počtu podaných žádostí nad stanovenou kapacitu počtu možného přijetí) při rozhodování o přijetí dětí postupovat dle Směrnice č. 32/2020 – “Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání   v mateřské škole pro školní rok 2020/2021“.

Děkujeme za Vaši důvěru k zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy.        

S pozdravem

Mgr. Iva Kráčmarová

ředitelka mateřské školy

2. Vyhlášení

Ke stažení zde.

Vyhlášení – dodatek – ke stažení zde.

Vyhlášení – dodatek – originál se znakem Města Šternberk bude vložen co nejdříve.

Ředitelky mateřských škol na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve spolupráci s městem Šternberk oznamují, že

TERMÍN ZÁPISU DĚTÍ

DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

na školní rok 2020/2021

se prodlužuje na dobu

od 4. do 7. května 2020

Zápis se uskuteční bez osobní přítomnosti dětí

a zákonných zástupců ve škole.

 Zákonní zástupci dětí mají následující možnosti podání přihlášky:

 1. datovou schránkou
  2. emailem s uznávaným elektronickým podpisem
  3. poštou

Ve výjimečných případech lze přihlášku lze zákonným zástupcem podat také osobně dle konkrétních podmínek školy.

Bližší informace a formulář přihlášky s dalšími požadovanými náležitostmi zápisu na danou školu jsou vyvěšeny na webových stránkách škol:                                                        

Mateřská škola Světlov 21, Šternberk https://www.ms-svetlov.cz/
pro pracoviště: Oblouková 45 a Světlov 21 tel. 730 197 488
Mateřská škola Nádražní 7, Šternberk https://msnadrazni.stbk.cz/
pro pracoviště: Nádražní 7 a U Dráhy 3 tel. 603 455 763
Mateřská škola Komenského 44, Šternberk https://www.skolkakomenskeho.cz/
pro pracoviště: Komenského 44 a Horní Loděnice tel. 603 455 780
       

Doba zveřejnění oznámení na úřední desce Městského úřadu Šternberk:

od 07.04.2020 do 11.05.2020

Město Šternberk, Horní nám. 16, 785 01 Šternberk, tel. 585 086 227

 

3. Kritéria pro přijímání dětí – Směrnice 32/2020

Ke stažení zde.

4. Formuláře ke stažení

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání + Příloha k žádosti (vyjádření lékaře). Stáhněte zde v pdf, zde v docx.

 5. Obecně závazná vyhláška města Šternberka č. 2/2017, č. 1/ 2019 

Naleznete na www.sternberk.eu