Mateřská škola Nádražní 7, Šternberk, příspěvková organizace

Zápis do MŠ

 

1. Informace k zápisu

Vážení rodiče,

zápis dětí do naší mateřské školy pro školní rok 2019/2020 proběhne ve dnech:

  • 6. a 7. května 2019 (pondělí a úterý) dle zásad uvedených na oznámení

a vyhlášení „Zápisu dětí do mateřských škol“ (dále jen MŠ). Řádně vyplněné dva formuláře (můžete si je vyzvednout již nyní na všech našich pracovištích (Nádražní 7 + U Dráhy 2) nebo vytisknout z webových stránek MŠ)  – „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ a „Přílohu k žádosti o přijetí dítěte do MŠ (vyjádření lékaře)“ odevzdejte ve dnech zápisu 6. a 7. května od 9,00 – 16,00 hod v MŠ Nádražní 7 – sídle ředitelství školy (přízemí vlevo), kde Vám bude přiděleno registrační číslo pro následné vyvěšení seznamů výsledků rozhodnutí, kterým se vyhoví žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání.

Formuláře nebudou přijímány dříve, před termínem zápisu! 

Zápis do MŠ je současně „Dnem otevřených dveří“. Můžete se přijít podívat do prostor našich pracovišť se svým dítětem ve stanoveném termínu zápisu a čase:

od 9,30 hod – 11,30 hod a od 14,00 – 16,00 hod, jste srdečně zváni.

Děkujeme za dodržení času s ohledem na výchovnou práci v dopoledním čase

a odpočinku dětí odpoledne.

Ředitelka bude v případě převisu (tedy překročení počtu podaných žádostí nad stanovenou kapacitu počtu možného přijetí) při rozhodování o přijetí dětí postupovat dle Směrnice č.31/2019“Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání   v mateřské škole pro školní rok 2019/2020“.

Děkujeme za Vaši důvěru k zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy.

Ve Šternberku dne 7.3.2019        

S pozdravem

Mgr. Iva Kráčmarová

ředitelka mateřské školy

2. Vyhlášení

Ke stažení zde.

3. Kritéria pro přijímání dětí – Směrnice č. 31/2019

Směrnice č. 31/2019

 Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2019/2020

Č.j.: 30/2019/KR Dne: 19.04.2019
Vypracoval: Mgr. Iva Kráčmarová Účinnost ode dne: 20.04.2019
Schválil: Mgr. Iva Kráčmarová, ředitelka školy Skartační znak: S 10

Obsah

Čl. 1  Úvodní ustanovení

Čl. 2  Podmínky přijetí

Čl. 3  Další kritéria přijímání – bodový systém

Čl. 4  Závěrečná ustanovení

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 1) Ředitelka mateřské školy Šternberk, Nádražní 7, příspěvkové organizace, IČ 61989924 stanovila následující závazná kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, obecně závazné vyhlášky města Šternberka č. 2/2017, ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Šternberk, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání  v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Čl. 2

Podmínky přijetí

1) Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.

2) V souladu s ustanovením § 34 odst. 1 školského zákona je přednostně vždy přijato dítě rok před zahájením povinné školní docházky k povinnému předškolnímu vzdělávání s trvalým pobytem ve školském obvodu Města Šternberk.

3) Pokud nedojde k přijetí dítěte dle ustanovení Čl. 2 odst. 2), vychází při přijímání dětí do mateřské školy ředitelka z dalších kritérií dle Čl. 3, přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým hodnocením. Kritéria jsou posuzována ke stavu k 31.8.2019.

4) Přijato může být pouze dítě s pravidelným očkováním, stanoveným podle zvláštních předpisů.

5) Splnění jednotlivých kritérií je bodově ohodnoceno. Přijímány jsou děti v pořadí podle počtu dosažených bodů až do vyčerpání kapacity. V případě rovnosti bodů bude zohledněn věk dítěte, přednost budou mít starší děti dle data narození. Ředitelka může v tomto případě rovněž přihlédnout k objektivním důvodům, hodným zvláštního zřetele, které nezohledňuje bodovací systém.

6) O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka školy individuálně na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře, schválení asistenta pedagoga nebo osobního asistenta, dále také na základě hygienických, provozních a technických podmínek mateřské školy.

Čl. 3

Další kritéria přijímání – bodový systém

Kritérium Bodové hodnocení
Dosažení 6-ti let věku dítěte v období  od 1.9.2019 do 31.8.2020 nebo dítě, jemuž byla odložena školní docházka – trvalý pobyt mimo školský obvod Města Šternberka

 

24
 Trvalé bydliště

(v době zápisu)

 

 

 

na území Města Šternberka a jeho místních částí – Dalov, Krakořice, Chabičov, Těšíkov 20
 

mimo území Města Šternberka a jeho místních částí

0
Věk dítěte; dítě dovršilo k 31.8.2019 4 let 10
3 let 8
2,5 let 6
mladší 2,5 let 0
Individuální situace dítěte MŠ navštěvuje již sourozenec dítěte

 

1
   

Čl. 4

Závěrečná ustanovení

 1) Tato směrnice ruší platnost Směrnice č. 28/2018 ze dne 6.4.2018.

2) Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 20.4.2019.

Mgr. Iva Kráčmarová

ředitelka školy

 

4. Formuláře ke stažení

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání + Příloha k žádosti (vyjádření lékaře). Stáhněte zde v pdf, zde v docx.

 5. Obecně závazná vyhláška města Šternberka č. 2/2017, č. 1/ 2019 

Naleznete na www.sternberk.eu